Roll Name  
  20160103 Aripra Kar  
  20160135 Raktim Das  
  20160129 Prishat Bachhar  
  20160147 Indrasish Ghosh  
  20160180 Debanjana Karmakar  
  20160149 Subham Saha  
  20160130 Priyanka Dutta  
  20160155 Sayantani Sarkar  
  20160133 Sourav Kumar Manjhi  
  20160152 Avinandan Das  
  20160191 Ankita Banerjee  
  20160171 Abhishek Bhattacharya  
  20160138 Soumyadeep Majumder  
  20160157 Aryadeep Kundu  
  20160181 Sanchari Singha Roy  
  20160154 Bhargav Burman  
  20160163 Soumili Kundu  
  20160165 Sagar Kumar Lo  
  20160107 Sneha Biswas  
  20160118 Adrija Brahmachary  
  20160119 Dwaipayan Sarkar  
  20160150 Ujjal Kanti Mukherjee  
  20160115 Debarati Roy  
  20160137 Shrivas Mourya  
  20160148 Sarthak Bhattacharya  
  20160173 Anagh Sengupta  
  20160108 Poulami Chaudhury  
  20160134 Urmi Nath  
  20160182 Sagnik Rudra  
  20160102 Rimpi Kundu  
  20160112 Arnab Chatterjee  
  20160125 Abhirup Naskar  
  20160132 Ankana Sinha  
  20160140 Shibraj Chowdhury  
  20160106 Mainak Baidya  
  20160113 Ankit Jha  
  20160131 Daipayan Sarkar  
  20160172 Gopanjana Dey  
  20160175 Ritwick Banerjee  
  20160184 Nilay Das  
  20160189 Aritra Jana  
  20160193 Piuli Bagchi  
  20160156 Arpita Moitra  
  20160186 Ekok Dasgupta  
  20160145 Soumitra Jana  
  20160160 Mehelee Pradhan  
  20160114 Aishwarya Pattnaik  
  20160111 Swarnavo Roy  
  20160146 Swagata Saha  
  20160190 Shivangi Lahiri  
  20160164 Anuska Roy  
  20160139 Sourish Sen  
  20160176 Ritobrata Mukherjee  
  20160169 Debangi Choudhury  
  20160151 Deepanjan Banerjee  
  20160166 Soumendu Majumdar  
  20160159 Shinan Roychowdhury  
  20161195 Rupankar Das  
  20160141 Vernika Lall  
  20160185 Souvik Ganguly  
  20161188 Md. Asif Ali  
  20160162 Kanishka Roy  
  20160110 Abhisekh Malakar  
  20160104 Dipargha Dipsankalan Biswas  
  20160158 Soumyasree Dhara  
  20160127 Soumya Mazumder  
  20161143 Sourayan Bhattacharya  
  20161196 Aritra Ray  
  20160126 Arunangshu Das  
  20160179 Raina Ghosh  
  20160105 Souvik Chakraborty  
  20160178 Prapti Hazra